do początku   |   mapa serwisu   |   kontakt  

Czytelnia » Ciut więcej o książkach
Symbol – znak – przesłanie. Symbolika człowieka

Symbol – znak – przesłanie. Symbolika człowieka, red. J. Marecki, L. Rotter, UNUM, Kraków 2011, ss. 248.

ISBN 978-83-7643-076-8

 

Postać ludzką jako element przekazu symbolicznego można rozpatrywać wielopłaszczyznowo. Hugon z Paryża napisał, że świat jest jak księga zapisana przez Boga, a rzeczy materialne są symbolami niewidzialnego. W tę myśl wpisuje się także symbolika antropologiczna. Postać ludzka wypełniała sferę przekazu alegorycznego, lub emblematycznego, a poszczególne części ciała człowieka (np. serce lub dłoń) obrazowały sferę duchową, uczucia lub emocje.

 

więcej
 
Koloniści niemieccy na ziemi sądeckiej

J. Marecki, L. Rotter, Koloniści niemieccy na ziemi sądeckiej, Nowy Sącz 2010. praca przetłumaczona na j. niemiecki Deutsche Kolonisten in Sandezer Land, Nowy Sącz 2010; oraz na j. angielski: German settlers in the Sądecczyzna Land, Nowy Sącz 2010.

ISBN 978-83-89989-31-4

 

Na terenie Małopolski przez stulecia osiedlali się przybysze z różnych stron świata, którzy poszukiwali  lepszych warunków życia: ziemi pod uprawę, paszy dla swych zwierząt, zbytu dla swych wyrobów, miejsc handlu i targu oraz spokoju dla swych rodzin. Jedni przybywali dobrowolnie, inni pędzeni wojenną nawałnicą, jeszcze inni zachęcani przez agentów i rządowych promotorów.

W Małopolsce osiedlali się – lub też byli osiedlani  – Żydzi, Wołosi, Tatarzy, Turcy, Niemcy, Austriacy, Czesi, Kozacy, Szwedzi, Grecy, Romowie (Cyganie), mieszkańcy Litwy i ziem nadbałtyckich; ponadto różne grupy etniczne Rusinów. Lista ta nie wyczerpuje oczywiście wszystkich nacji...

więcej
 
Symbol – znak – przesłanie. Symbolika roślin

Symbol – znak – przesłanie. Symbolika roślin, red. J. Marecki, L. Rotter, UNUM, Kraków 2010, ss. 246.

ISBN 978-83-7643-063-8

 

Symbolika florystyczna jest jedną z większych grup. Symbole roślinne występują bowiem niemal we wszystkich przejawach życia religijnego, społecznego, artystycznego i kulturowego. Towarzyszą człowiekowi na każdym kroku. W kulturze chrześcijańskiej symbolika roślin odgrywa także niebagatelne znaczenie. Z roślinami spełniającymi funkcję znaku możemy spotkać się na kartach Biblii, w pismach Ojców Kościoła, w liturgii, w hagiografii a nawet w obrzędach ludowych. Warto więc tak obszernej znaczeniowo grupie symboli poświęcić nieco uwagi.

więcej
 
Symbol – znak – przesłanie. Symbolika w heraldyce kościelnej

Symbol – znak – przesłanie. Symbolika w heraldyce kościelnej, red. J. Marecki, L. Rotter, UNUM, Kraków 2010, ss. 162.

ISBN 978-83-7643-034-8

 

Heraldyka kościelna, będąca integralną częścią heraldyki, cieszy się w ostatnich czasach coraz większym zainteresowaniem. Jako heraldyka żywa, wciąż ewaluuje i tworzy kanony, wzorce i zasady, czerpiąc z heraldyki świeckiej równocześnie wpływając na nią. Heraldyka kościelna, a w sposób szczególny heraldyka zakonna oraz współczesne herby biskupie, poprzez swoją symboliczną proweniencję pełnią bardzo istotne znaczenie w poznaniu duchowości, historii, dziejów oraz nauki Kościoła. Właściwa ich interpretacja i rozumienie może ukazać cała paletę idei, jakie zostały przekazane przez mowę znaku.

więcej
 
Studia do dziejów klasztorów małopolskich w średniowieczu

Studia do dziejów klasztorów małopolskich w średniowieczu, red. J. Marecki, L. Rotter, PAN, Katowice 2009, ss. 152.

ISBN 978-83-88657-40-5

 

Terminem „średniowiecze” określa się epokę historii i kultury europejskiej obejmujący okres między starożytnością a czasami nowożytnymi. Najczęściej za początek średniowiecza przyjmuje się połowę V wieku, a za jego koniec przełom XV i XVI wieku. Nazwę epoki wprowadzili w XV i XVI wieku włoscy humaniści, pragnąc wyróżnić "wieki średnie” jako mroczny okres, oddzielającego ówczesne czasy od świetnej epoki starożytności. Najczęściej używali terminu medium aevum (średni wiek), lub media tempora (wieki średnie).

Średniowiecze stworzyło uniwersalną kulturę, w której widoczne są wpływy starożytnej kultury rzymskiej, arabskiej, germańskiej i słowiańskiej a tym samym wpływy wielu ośrodków religijnych z chrześcijaństwem na czele. To właśnie wpływy chrześcijańskie, a zwłaszcza ingerencja Kościoła łacińskiego w znacznym stopniu zaciążyła na ukształtowaniu się dojrzałego średniowiecza, poczynając od XI wieku.

Roli Kościoła w kształtowaniu się wzorców średniowiecznych nie można przeceniać, ale też nie można spychać na margines. Oddziaływanie Kościoła było ogromne. Miał decydujący wpływ na kształtowanie się umysłowości i kultury średniowiecza, na działalność ekonomiczną, gospodarczą, społeczną i polityczną. Pod jego „skrzydłami” rozwijała się nauka, teologia i filozofia. Nośnikiem uniwersalizmu był język łaciński.

więcej
 
Symbol – znak – przesłanie. Symbolika zwierząt

Symbol – znak – przesłanie. Symbolika zwierząt, red. J. Marecki, L. Rotter, UNUM, Kraków 2009, ss. 380.

ISBN 978-83-7643-023-2

 

Symbolika zwierząt niemal we wszystkich kulturach i religiach odgrywała bardzo donośne znaczenie. Zwierzęta występowały jako opiekunowie, przewodnicy, wrogowie, alegorie, atrybuty a nawet bogowie. Podobnie bogaty wachlarz znaczeniowy symboli zoomorficznych spotykamy w kulturze i religii chrześcijańskiej. Z symboliką zwierząt spotykamy się na kartach Biblii (dodać należy, że natchnieni autorzy wykorzystują jako symbole zarówno zwierzęta rzeczywiste jak i fikcyjne), w pismach Ojców Kościoła, teologów i myślicieli; wyobrażenia zwierząt używano w liturgii i sztuce chrześcijańskiej od pierwszych wieków; stały się nieodłącznym elementem obchodów większości świąt i uroczystości religijnych – i to zarówno w sferze liturgicznej jak i pozaliturgicznej bądź wręcz w zwyczajach ludowych.

Na oddawaną do rąk czytelników książkę, złożyły się opracowania, w których autorzy starali się wielopłaszczyznowo ukazać ów problem symboliki zoomorficznej. Podstawowym źródłem informacji i inspiracji dla symboliki chrześcijańskiej jest Biblia, dlatego też w prowadzonych badaniach zajęto się problemem symboliki zwierząt na kartach Pisma Świętego, atrybutami ewangelistów, a także znaczeniem „istot żywych” w Apokalipsie...

więcej
 
Cnoty i wady. Społeczeństwo baroku po obu stronach Karpat

Cnoty i wady. Społeczeństwo baroku po obu stronach Karpat, red. J. Marecki, L. Rotter, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2007, ss. 219.

ISBN 978-83-921325-7-8

 

Filozofia, sztuki plastyczne, literatura a nawet nauka, od zarania dziejów starały się przekazać i zdefiniować to, co nazywamy cnotą. Wiara, nadziej, miłość, sprawiedliwość, roztropność czy męstwo to cechy, które nie tylko pozwalają człowiekowi wieść prawe życie, ale nade wszystko osobie wierzącej – otwierają drogę ku niebu. W dobie baroku bardzo często przedstawiane pod postaciami personifikacji opatrzonymi odpowiednimi atrybutami i symbolami, występowały zarówno w sztukach plastycznych, literaturze jak i w tekstach kaznodziejskich lub dewocyjnych. Inną formą ukazania wartości dobra było szerzenie wiedzy na temat osób, które odznaczały się poszczególnymi cnotami. Były to głównie postacie świętych, którzy w doskonaleniu owych cnót osiągnęli heroizm. Jako przykład do naśladowania mogli także służyć zmarli, których zasługi i zalety wypisywane były (dla pamięci potomnych) na nagrobkach i płytach epitafijnych. Zarówno owe przedstawienia o charakterze symbolicznym jak i przybliżanie przykładu postaci cechujących się cnotliwym życiem, miały wskazać społeczeństwu właściwą postawę – godnego, prawego człowieka. Cnotliwe życie było bowiem w mniemaniu człowieka baroku, nie tylko cechą dobrego chrześcijanina ale także znakiem przynależnym elicie społecznej – szlachcie.

więcej
 
Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska

Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, red. J. Marecki, L. Rotter, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2007, ss. 224.

ISBN 978-83-7438-129-1

 

Symbolika florystyczna jest jedną z większych grup. Symbole roślinne występują bowiem niemal we wszystkich przejawach życia religijnego, społecznego, artystycznego i kulturowego. Towarzyszą człowiekowi na każdym kroku. W kulturze chrześcijańskiej symbolika roślin odgrywa także biebagatelne znaczenie.

więcej
 
Pośrednicy łask

Pośrednicy łask, red. J. Marecki, L. Rotter, Wydawnictwo NAukowe PAT, Kraków 2006, ss. 214.

ISBN 978-83-7438-102-4; ISBN 83-7438-102-7

 

Prezentowany zbiór artykułów jest pokłosiem badań nad kultem świętych i jego formami w Kościele katolickim na przestrzeni dziejów oraz jego rozwojem. Święci towarzyszą nam w ziemskiej wędrówce spoglądając na nas z przydrożnych kapliczek, łaskami słynących wizerunków, relikwiarzy. Znamy ich życiorysy często budowane według niepisanych, ale obowiązujących reguł, według których przyszłemu świętemu towarzyszyły liczne cudowności od pierwszych chwil życia. Niestety, hagiografia oraz dzieła sztuki ukazują często naszych patronów w mało naturalnym świetle cudowności. Przeciętny człowiek nie jest w stanie naśladować takich świętych. A przecież święci w codziennym życiu byli bardzo normalnymi i naturalnymi. Wyróżniało ich tylko to, że ponad przeciętność kochali Boga.

więcej
 
Interpretacja i symbolika

Interpretacja i symbolika, seria: „Biblia w kulturze świata”, red. T. Jelonek, L. Rotter, Kraków 2006, ss. 174.

ISBN 83-7438-065-9

 

Nie ulega wątpliwości, że miejsce Biblii w kulturze świata jest szczególne. Jako księga, która nie spadla z nieba, Biblia wyrosłą na glebie ludzkiej kultury, czerpiąc z niej bardzo obfitcie pod względem materialnym i duchowym. Kultura człowieka przygotowała dla Biblii środki, jakimi sama wypowiadałasie w piśmie i jakie mogła użyczyć biblijnym autorom [...]

W tym tomie umieszczono dziesięć artykułów, w których autorzy pozukują w szeroko pojętej kulturze motywów biblijnych, śladów , struktur czy symboli pochodzących z Biblii.

więcej
 
Zatroskani o ślady przeszłości. Archiwista kościelny we współczesnej rzeczywistości

Zatroskani o ślady przeszłości. Archiwista kościelny we współczesnej rzeczywistości, red. J. Marecki, L. Rotter, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2005, ss. 126.

ISBN 83-7438-050-0

 

Zrodziła się myśl ukazania archiwistów kościelnych jako tych, którzy byli, są i powinni być szczególnie „zatroskani o ślady przeszłości” a w swej pracy powinni kierować się wartościami chrześcijańskimi. Kościół katolicki na ziemiach polskich w ostatnich dwóch wiekach poniósł dotkliwe straty. Do największych zaliczyć zniszczenia dóbr kultury świadczących o ludzkim geniuszu, poświęceniu talentu dla Boga, dla Jego chwały i ukazania Jego majestatu. Rozbiory, kasaty, konfiskaty, powstania narodowe, działania wojenne, zawieruchy rewolucyjne, chłopska rabacja, wywózki na Syberię i do Kazachstanu, przetrzymywanie w łagrach i w obozach koncentracyjnych, więzienia, masowe egzekucje i planowe niszczenie całych miejscowości, rozmyślne grabieże, niewolnicza praca na rzecz okupanta, przesiedlenia, deportacje ironicznie nazywane repatriacjami, dekret o reformie rolnej, zmiany granic państwowych – to wszystko wycisnęło swoiste piętno na zasobach polskich archiwów, szczególnie kościelnych. Kościół katolicki na ziemiach polskich a z nim cały naród utracił bezpowrotnie wiele cennych archiwaliów.

        

więcej
 
Historia i duchowość benedyktynek w dekoracji malarskiej kościoła w Staniątkach

L. Rotter, Duchowość i historia benedyktynek w symbolice dekoracji malarskiej kościoła w Staniątkach, seria „Textus et studia”, seria nowa nr 1, Wydwnictwo Naukowe PAT, Kraków 2004, ss. 308.

ISBN 83-7438-002-0

 

W niniejszej dysertacji nakreślone zostały początki i rozwój wspólnot benedyktynek od VI wieku; przedstawiono duchowość i struktury zakonu. Wiele miejsca poświęcono historii benedyktynek na ziemiach polskich oraz dziejom opactwa w Staniątkach. Ukazano zarys historii symboliki w sztuce i przedstawiono rozwój sakralnej sztuki symbolicznej od czasów najdawniejszych aż do okresu baroku. Przybliżono sylwetkę inicjatorki prac malarskich w kościele staniąteckim – ksieni Marianny Jordanównej oraz malarza Andrzeja Radwańskiego. Przedstawiono opis ikonograficzny, analizę treściową polichromii kościoła staniąteckiego i chóru panieńskiego oraz przeprowadzono analizę porównawczą na tle twórczości Andrzeja Radwańskiego i w odniesieniu do podobnych osiemnastowiecznych założeń monumentalnego malarstwa dekoracyjnego. Zaprezentowano treść
i program dekoracji malarskiej na stallach znajdujących się w chórze panieńskim, które stanowią uzupełnienie przekazu polichromii

więcej
 
Kościół p.w. św. Mikołaja w Czulicach. Historia i sztuka

L. Rotter, Kościół p.w. św. Mikołaja w Czulicach. Historia i sztuka, GOK Kocmyrzów Luborzyca, Kraków 2004, ss. 80.

ISBN 83-908424-9-1

 

W niniejszym opracowaniu podjęta została próba ukazania kościoła parafialnego w Czulicach. Omówiona zostanie zarówno historia tego kościoła i jego najważniejszych zabytków, jak i dzieje samej parafii od momentu jej powstania do dnia dzisiejszego. Nie pominięto również tych, którzy o tę świątynię wyrażali troskę. W szczególny sposób podkreślony został ostatni remont generalny kościoła, co z racji współczesności wydaje się sprawą oczywistą. Zwrócona też została uwaga na przygotowania, poprzedzające rozpoczęcie remontu wiosną 1995 roku. Starano się również ukazać aspekt kultowy i duszpasterski parafii w Czulicach.

więcej
 
Maria Immaculata 150. rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP

Maria Immaculata 150. rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP, red. J. Marecki, L. Rotter, Wydawnictwo NAukowe PAT, Kraków 2004, ss. 180.

ISBN 83-7438-006-3

 

W dziele zbawienia świata Maryja odegrała rolę niezwykłą. Wybrana przez Boga na Matkę Jego Syna opiekuje się Kościołem jako Matka i przez wieki prowadzi ludzkość ku zbawieniu. Kult maryjny na trwałe wpisał się w dzieje chrześcijaństwa. Niepokalanie Poczęta, zanim tytułem tym została obdarzona poprzez ogłoszenie dogmatu w dniu 8 grudnia 1854 roku, odbierała cześć od wielu chrześcijan. Prawda ta przekładała się na różne formy kultu religijnego, wznoszenie świątyń na cześć Niepokalanej, wykonywanie wyobrażeń plastycznych takich jak obrazy czy figury, powstawanie utworów literackich....

więcej
 
450 lat kościoła w Czulicach

L. Rotter, 450 lat kościoła w Czulicach, Wydawnictwo AA, Kraków 1997, ss. 36.

ISBN 83-908673-0-3

 

Praca niniejsza daje ogólny przegląd dziejów kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja w Czulicach. Jest próbą przedstawienia piękna świątyni i znajdujących się w niej skarbów kultury i sztuki. Korzystając z opublikowanych i nie wydanych prac starano się możliwie pełnie oddać dzieje i rozwój kościoła. Szczególne miejsce w niniejszej pracy zajmuje omówienie cennych zabytków znajdujących się w kościele czulickim. W miarę możliwości starano się pokazać ich wartość i pozycję w stosunku do innych dzieł sztuki na terenie Małopolski.

więcej
 
<<  poprzedni  1   2  
 
© 2021 lucynarotter.com.pl | Tworzenie stron internetowych