do początku   |   mapa serwisu   |   kontakt  

Czytelnia » Ciut więcej o książkach
Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europu. Sacrum - profanum

Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europu. Sacrum - profanum, red. L. Rotter, A. Giza, Kraków 2017, ss. 731

ISBN  978-83-7730-372-6

 

Zebrane prace obarzują bogactwo krajobrazu i dziedzictwa kulturowego Europy to aktualny temat uazujący interdyscyplinarny charakter nauk humanistycznych.

Prace dedykowane zostały prof. dr hab Józefowi Mareckiemu

 

Spis treści 

 

Dorobek naukowy prof. zw. dr hab. Józefa Mareckiego

Laudacja (prof. zw. dr hab. Ludwik Frey)

 

Adres Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosława Gowina

Adres w imieniu Rektora Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie, Dziekan Wydziału Teologii Grekokatolickiej Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD.

Adres Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie prof. dr hab. Wojciecha Zyzaka

Adres Rektora Uniwersytetu Rolniczego, prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierza Sady

Adres Prorektora  Akademii Ignatianum w Krakowie dr hab. prof. AIK Filipa Musiała

Adres Dziekana Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego prof. zw. dr hab. Jacka Urbana

Adres Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego prof. zw. dr hab. inż. Krzysztofa Gawrońskiego

Adres prodziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego. dr hab. prof. UWO Mieczysława Różańskiego

Adres Dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Jerzy Sperka i dr hab. Dariusz Rolnik

Adres Prezesa IPN dr Jarosława Szarka

Adres w imieniu Komisji Historycznej Oddziału PAN w Katowicach  prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz i dr hab. Kazimierz Miroszewski

Adres Generała Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła mgr Dariusza Wilka

Adres Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej Prezes zarządu mgr Jan Wnuk

 

 

Sacrum

Michał Drożdż (UPJPII w Krakowie, Polska) – Potrzeba odnowy ducha Europy
Kurt Appel (Universität Wien, Austria) – An New Narrative of Europe Considering its Christian Roots
Peter Tirpák (UP v Prešove, Słowacja) – Nieszpory - aktualność duchowego przekazu i dziedzictwie w tekstach modlitwy liturgicznej.
Józef Cezary Kałużny(UPJPII w Krakowie, Polska) – Chrzest znakiem przejścia od śmierci do życia. O narodzinach z wody chrztu świętego w świetle najstarszych wybranych źródeł patrystyczno-archeologicznych
Peter Borza (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Słowacja) – Kościół zagrożeń i sposób zachowania wartości duchowych w konfrontacji totalitarnych reżimów 20. wieku
Łucja Marek (IPN Kraków Polska) – „Niezłomni” wobec władzy komunistycznej. Kolaż postaw wybranych biskupów polskich
Mieczysław Różański (UWM w Olsztynie, Polska) – Krajobraz wyznaniowy Łodzi w XIX w. 
Marcin Rdzak (UPJPII w Krakowie, Polska) – Sakralny krajobraz kulturowy Nowej Huty
Szymon Sułecki (archiwum karmelitów na Piasku, Kraków, Polska) – Najstarsze statuty polskich karmelitów
Anna Pobóg – Lenartowicz (UO, Opole, Polska) – Biblioteki klasztorów kanoników regularnych w Polsce w średniowieczu
Wacław Umiński (UPJPII w Krakowie, Polska) – Wacław Księgozbiór Biblioteki Stradomskiej w świetle osiemnastowiecznych i dziewiętnastowiecznych katalogów i inwentarzy
Magdalena Marosz (UPJPII w Krakowie, Polska) – Dzieje klasztoru karmelitanek trzewiczkowych w Dubnie w relacji ostatniej karmelitanki, s. Jadwigi Zielińskiej
Agnieszka Szmerek (archiwum pijarów, Kraków, Polska) – Kult Jezusa Miłosiernego w kościele św. Kazimierza oo. Franciszkanów (Reformatów) w Krakowie.
Tomasz Graff (UPJPII w Krakowie, Polska) – Individual freedom and mediaeval monasticism – some remarks and reflections.
Roland Prejs (KUL Lublin, Polska) – Kapucyni prowincji krakowskiej po II wojnie światowej. Struktury organizacyjne i formy obecności
Artur Kardaś (Zmartwychwstańcy, Prądnik Korzkiewski, Polska) – Przyczyny opuszczenia „Misji Paryskiej” przez zmartwychwstańców w 1904 roku
Maksymilian Kuśka (archiwum bonifratrów Cieszyn, Polska) – Historia konwentu prudnickiego w latach 1764–1781
Marcin Kostka – Niższego Seminarium Duchownego prowadzonego przez Zakon Paulinów w Krakowie (1919–1952).
Marek Podgórski (Tarnów) – Wykładowcy teologii moralnej w Tarnowskim Wyższym Seminarium Duchownym
Grzegorz Chajko (UPJPII w Krakowie, Polska) – Inwentarz kaplicy pałacu arcybiskupów lwowskich we Lwowie według stany z roku 1885
Peter Šturák (UP v Prešove, Słowacja) – Grekokatolickie parafie w Lewockich górach na przestrzeni czasu
György Janka (Węgry) – Historia Uniwersytetu grekokatolickiego św. Atanazego
Cyryl Hiszem (Katolicka Universita, Košice, Słowacja) – Universitas Cassoviensis – 360 years since its establishment
Bernadett Puskás (Uniwersytet w Nyiregyháza, Węgry) – Drewniane cerkwie Mukaczewskiej diecezji XVII wieku
Robert Ślusarek (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Polska) – Polichromia ścienna  prezbiterium kościoła parafialnego p.w. Matki Boskiej Różańcowej i Św. Jana Kantego w Przydonicy
Clarinda Calma (WSE im. ks. J. Tischnera w Krakowie, Polska) – The “Monkey” as an Emblem of Projected Irrationality in Civic (Mis)government as depicted in Early Modern Jesuit School Plays in the Polish-Lithuanian Commonwealt
Katarzyna Nenko (UPJPII w Krakowie, Polska) – Motywy religijne w polskiej filatelistyce w okresie PRL-u

 

 

Profanum

Gerard Kilroy  (University College London/Oxford, W. Brytania) – “And we are here as on a darkling plain”: Europe and the Night Battle
Piotr Kubasiak (Universität Wien, Austria) – Values as Political Arguments? Alternatives in Eur ope’s Cultural Heritage
Ludwik Schmahl (Blankenheim/Koln, Niemcy) / Katarzyna Matyja (UPJPII w Krakowie, Polska) – Wartości i symbole Unii Europejskiej
Czesław Dźwigaj (ASP w Krakowie, Polska) – Powraca czas wartości w sztuce europejskiej
Marlena Hędrzak-Merkiel  (UR W Rzeszowie, Polska) – Czas osobny – czas wspólny. Na marginesie wystawy VISEGRAD4ART
Andrzej Giza (UPJPII w Krakowie, Polska) – Symbolika czasu w sztuce polskiej i chińskiej w XIX i XX wieku.
Lucyna Rotter (UPJPII w Krakowie, Polska) – Legendy czy nauka? Wpływ średniowiecznych bestiariuszy na twórczość J.K. Rowling.
Ludwik Frey (Instytut Botaniki im. W Szafera PAN w Krakowie, Polska) – Przemiany krajobrazu naturalnego i kulturowego - na przykładzie Pienin
Karel Sladek (Universita Karlova, Czechy) – Baroque Character of Czech Cultural Landscape
Dariusz Tabor (UPJPII w Krakowie, Polska) – The hero fighting with monsters: Gilgamesh of central Europe? – The mysterious representation on the carved capital the church in Czerwińsk
Zdzisław Pietrzyk (UJ, Kraków, Polska) – Rycerski Zakon Bibliofilski z Kapitułą Orderu Białego Kruka czyli „Piekna Polaków zabawa”
Jerzy Sperka (UŚ w Katowicach, Polska) – Pamięć historyczno-genealogiczna szlachty polskiej na przykładzie inskrypcji z zamku Krzyżtopór w Ujeździe
Géza Cséby (Węgry) – Niedzica – zamek na granicy
Anna Odrzywolska - Kidawa (Akademia im Jana Długosza, Częstochowa, Polska) – Brzuchy swe za Boga poczytują” - Józefa Wereszczyńskiego (ok. 1530-1598) opinie na temat jedzenia i picia.)
Jacek Górski (Muzeum Archeologiczne Kraków Polska) – Ludzie i zbiory. Najważniejsze kolekcje Muzeum Archeologicznego w Krakowie
Piotr Boroń (UŚ w Katowicach , Polska) – Dzidzictwo kulturowe małej ojczyzny. Przemiany społeczeństwa Gliwic w XVIII wieku - od miasta homogenicznego narodowo i wyznaniowo do struktury wielonarodowej i wielowyznaniowej
Marcin Chorązki (IPN Kraków Polska) – Fundacja Hieronima i Eustachego Kitthlów jako przykład ziemiańskiej dobroczynności wobec ludności wiejskiej w XIX i XX wieku
Adrian  Cieślik (UPJPII w Krakowie, Polska) – Dziedzictwo kulturowe w codzienności. Wybrane przykłady profesji i zawodów dawnej ludności wsi małopolskich
Piotr Bunar (Wydawnictwo Avalon, Kraków, Polska) – O moralne i materialne podniesienie ludu. Narodziny nowoczesnego społeczeństwa w Szerzynach, wsi galicyjskiej na przełomie XIX /XX wieku
Dariusz Nawrot (UŚ w Katowicach , Polska) – Działalność Piotra Góreckiego w Zagłębiu Dąbrowskim w sierpniu 1914 roku – z dziejów czynu legionowego w pierwszym roku Wielkiej Wojny
Joanna Lubecka (AIK/IPN, Kraków, Polska) – Indywidualizm stłumiony. Ideologia i system nazistowski jako rezultat odejścia od indywidualizmu
Anna Czocher (IPN Kraków Polska) – Utrata domu w wojennej biografii. Wspomnienia z Krakowa dotyczące okresu okupacji niemieckiej 1939-1945
Rafał Opulski  (IPN, Kraków Polska) – Czy chodzi tylko o to, aby świat zmienić? Elementy gnostyckie w ideologii i praktyce komunizmu
Magdalena Ficoń (UPJPII w Krakowie, Polska) – Plakat w historii – historia w plakacie 
Kazimierz Miroszewski (UŚ w Katowicach , Polska) – Strajki robotnicze w województwie śląskim/katowickim w latach 1945 -1952
Wacław Szetelnicki (WSZ im Witelona w Legnica, Polska) – To co powinno przeminąć. Znaczenie pomników sowieckich w krajobrazie urbanistycznym miast na przykładzie Legnicy.
Cecylia Kuta (IPN Kraków Polska) – „Likwidować i umacniać operacyjnie” Służba Bezpieczeństwa wobec drugiego obiegu wydawniczego w latach 1976-1990
Łatka Rafał (IPN Warszawa/UPJPII, Polska) – Najważniejsze procesy polityczne duchownych w okresie Polski ,,ludowej”. Próba syntetycznego spojrzenia
Jan Wnuk (UPJPII w Krakowie) – Kazimierz Sztramko – as Polskiego Lotnictwa. Nieznane zapiski z dziennika pokładowego.
Ewa Letkiewicz (UMCS Lublin) – Nurt historyzmu w dziewiętnastowiecznej biżuterii na ziemiach Polski, Czech i Węgier.
Anna Domin (UPJPII w Krakowie, Polska) – The cyclicality and ephemerality of fashion as an example of women’s clothing in the XX and XXI centuries (with particular emphasis on underwear)
Kinga Trojanowska (UPJPII w Krakowie, Polska) – Symbole i znaki polskich subkultur okresu PRL
Joanna Małocha (UPJPII w Krakowie, Polska) – Influence of family play on a child’s cultural development, from a rattle to… a Gothic cathedral – an overview

 
© 2021 lucynarotter.com.pl | Tworzenie stron internetowych