do początku   |   mapa serwisu   |   kontakt  

O mnie » Curriculum Vitae

2019 - Szkolenie i certyfikat z tutoringu akademickiego, "Szkoła Tutorów" Collegium Wratislaviense.

 

2019 - Powołanie do Komisji Ewaluacji Nauki (z nominacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

 

2018 - Kierownik Katedry Krajobrazu i Dziedzictwa Kulturowego

 

2018  – Zastępca przewodniczącego kapituły Nagrody Odys i Certyfikatu Penelopa, przyznawanych corocznie przez Krakowską Izbę Turystyczną, Województwo Małopolskie i Urząd Miasta Krakowa za najlepszą jakość usług turystycznych i hotelarskich.

 

2018 – Członek Uczelnianego Zespołu ds. Nauki i Ewaluacji UPJPII
 

2018 - Kierownik grantu "Semiologiczny, historyczny i kulturowy aspekt tożsamości narodowej na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej. Próba znalezienia jedności w różnorodności". w ramach konkursu  MNiSW DIALOG 0245/2018.

 

2018 - Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r.
Powołanie w skład Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"

 

2018 - Zastępca kierownika w projekcie wdrożeniowym  "Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJPII" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr wniosku POWR.03.05.00-00-Z104/17

 

2018 - Członek Zespołu Redakcyjnego "Nasza Przeszłość"

 

2018 - Członek Redakcji Serii wydawniczej "Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy" (wydawnictwo AVALON)

 

2018 - Wyróżnienie Rektora w ramach oceny wydziałowej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2016  r

 

2018 - Szkolenie w zakresie moodle oraz e-learning UPJPII w KrakowieSzkolenie w zakresie moodle oraz e-learning UPJPII w Krakowie

 

2017 - Nagroda Ministra indywidualna I stopnia za osiągnięcia naukowe. Warszawa, 11 listopada 2017

 

2017 - Ekspert w projekcie "Jednota v rôznorodosti. Interkultúrne vzdelávanie na
spoločnom území slovensko-poľského pohraničia" Interreg  V-A Polsko-Slovensko 2014 - 2020 INT/EK/PO/3/I/B/0097

 

2017 - Opiekun Kierunku Turystyka Historyczna w Instytucie Historii WHiDK 

 

2017 - Członek Rady Naukowej „Warstwy. Rocznika Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego” ISSN 2544-4824

 

2016 - Habilitacja na podstawie pracy "Ubiór czy kostium. Znaczenie i funkcja stroju zakonnego" na Wydziale Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski.

 

2016 - członek Stowarzyszenia „Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego”

 

2015 – Członek Uczelnianego Zespołu do spraw Programów Kształcenia UPJPII w Krakowie

 

2015 – Powołanie do Polskiej Komisji Akredytacyjnej (z nominacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

 

2014 – Członkostwo w Polskim Towarzystwie Historycznym

2012 – Kierownik Podyplomowych Studiów Semiologicznych - Symbolika w Kulturze Europejskiej

2012 – Kierownik warsztatów "Symbolika w kulturze europejskiej"

2010 – powołanie do Iнститут Церковниx Досліджень м. Луцьк Ukraina

2009 – członkostwo w Zespole Badawczym Heraldyki Kościelnej przy Polskim Towarzystwie Teologicznym

 

2008 - adiunkt w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii WHiDK UPJPII

 

2006 - asystent w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii WHiDK UPJPII

2005 – Sekretarz Zespołu Redakcyjnego w Wydawnictwie Archiva Ecclesiastica

2005 – powołanie do Polskiej Akademii Nauk Sekcja Historyczna Oddziału w Katowicach

2005 – członkostwo w Stowarzyszeniu Archiwistów Kościelnych

2004 – Doktorat "Symbolika polichromii kościoła pod wezwaniem św. Wojciecha i Najświętszej Marii Panny w Staniątkach", pod kierunkiem dr hab. Józefa Mareckiego prof. PAT, seminarium naukowe z Nauk Pomocniczych Historii na Papieskiej Akademii Teologicznej

2004 – Zatrudnienie na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

2001 – Członkostwo w Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego

2000 – Licencjat (kanoniczny) pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Samka, seminarium naukowe z Historii Sztuki Sakralnej w Polsce PAT


1998 – magisterium pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Samka, seminarium naukowe z Historii Sztuki Sakralnej w Polsce PAT

 
© 2019 lucynarotter.com.pl | Tworzenie stron internetowych