do początku   |   mapa serwisu   |   kontakt  

O mnie » Curriculum Vitae

2021 - Studia podyplomowe z zakresu zarządzania i promocji w kulturze, Akademia Dziedzictwa MCK w Krakowie, 

 

2021 - Członek zespołu do spraw Jakości Kształcenia WHiDK UPJPII

 

2021 - Szkolenie  "Jak zakładać, efektywnie prowadzić i rozwijać czasopisma naukowe". CPI Warszawa, 

 

2020 - Szkolenie "Nowoczesne narzędzia ICT w marketingu i promocji uczelni", CSI Vedius

 

2020 - stanowisko profesora nadzwyczajnego 

 

2020 - Nominacja na pełnomocnika Rektora ds. Czasopism Naukowych

 

2020 - Szkolenie "Publikowanie artykułów w czasopismach wysoko punktowanych w naukach społecznych i humanistycznych z perspektywy ról: Autora i Recenzenta", CPI, Warszawa 2020

 

2020 - Laur Studentów UPJP2  w kategorii Mentor Studentów

 

2019 - Odznaczenie Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

2019 - Kierownik Kierunku "Turystyka i Zarządzanie Dziedzictwem"

 

2019 - Szkolenie i certyfikat z tutoringu akademickiego, "Szkoła Tutorów" Collegium Wratislaviense.

 

2019 - Powołanie do Komisji Ewaluacji Nauki (z nominacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

 

2018 - Kierownik Katedry Krajobrazu i Dziedzictwa Kulturowego

 

2018  – Zastępca przewodniczącego kapituły Nagrody Odys i Certyfikatu Penelopa, przyznawanych corocznie przez Krakowską Izbę Turystyczną, Województwo Małopolskie i Urząd Miasta Krakowa za najlepszą jakość usług turystycznych i hotelarskich.

 

2018 – Członek Uczelnianego Zespołu ds. Nauki i Ewaluacji UPJPII
 

2018 - Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r.
Powołanie w skład Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"

 

2018 - Członek Zespołu Redakcyjnego "Nasza Przeszłość"

 

2018 - Członek Redakcji Serii wydawniczej "Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy" (wydawnictwo AVALON)

 

2018 - Wyróżnienie Rektora w ramach oceny wydziałowej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2016  r

 

2018 - Szkolenie w zakresie moodle oraz e-learning UPJPII w KrakowieSzkolenie w zakresie moodle oraz e-learning UPJPII w Krakowie

 

2017 - Nagroda Ministra indywidualna I stopnia za osiągnięcia naukowe. Warszawa, 11 listopada 2017

 

2017 - Opiekun Kierunku Turystyka Historyczna w Instytucie Historii WHiDK 

 

2017 - Członek Rady Naukowej „Warstwy. Rocznika Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego” ISSN 2544-4824

 

2016 - Habilitacja na podstawie pracy "Ubiór czy kostium. Znaczenie i funkcja stroju zakonnego" na Wydziale Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski.

 

2016 - członek Stowarzyszenia „Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego”

 

2015 – Członek Uczelnianego Zespołu do spraw Programów Kształcenia UPJPII w Krakowie

 

2015 – Powołanie do Polskiej Komisji Akredytacyjnej (z nominacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

 

2014 – Członkostwo w Polskim Towarzystwie Historycznym

 

2014 – Szkolenie "Zarządzanie projektami badawczymi", w ramach projektu Efektywność zarządzania i jakość kształcenia

2014 – Członkostwo w Polskim Towarzystwie Historycznym

2014 – Szkolenie "Wykorzystanie zasobów wiedzy z zakresu historia ze specjalizacją historia Kościoła i historia sztuki", w ramach projektu Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności

2014 – Szkolenie "Identyfikacja źródeł finansowania komercjalizacji badań naukowych", w ramach projektu Efektywność zarządzania i jakość kształcenia

2014 – Szkolenie "Proces komercjalizacji wyników badań naukowych", w ramach projektu Efektywność zarządzania i jakość kształcenia

2014 – Szkolenie "Ochrona własności intelektualnej, regulacje wewnątrzuczelniane", w ramach projektu Efektywność zarządzania i jakość kształcenia

2013 – Szkolenie "Ochrona antyplagiatowa", w ramach projektu Efektywność zarządzania i jakość kształcenia


2012 – Kierownik Podyplomowych Studiów Semiologicznych - Symbolika w Kulturze Europejskiej

2012 – Kierownik warsztatów "Symbolika w kulturze europejskiej"


2010 – powołanie do Iнститут Церковниx Досліджень м. Луцьк Ukraina

2009 – członkostwo w Zespole Badawczym Heraldyki Kościelnej przy Polskim Towarzystwie Teologicznym

 

2008 - adiunkt w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii WHiDK UPJPII

 

2006 - asystent w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii WHiDK UPJPII

2005 – Sekretarz Zespołu Redakcyjnego w Wydawnictwie Archiva Ecclesiastica

2005 – powołanie do Polskiej Akademii Nauk Sekcja Historyczna Oddziału w Katowicach

2005 – członkostwo w Stowarzyszeniu Archiwistów Kościelnych

 

2004 - od 2004 roku, koordynator interdyscyplinarnych obozów naukowych (projekty realizowane w kolejnych latach w Hiszpanii, Grecji, Egipcie, Litwie, Łotwie, Francji i innych)


2004 – Doktorat "Symbolika polichromii kościoła pod wezwaniem św. Wojciecha i Najświętszej Marii Panny w Staniątkach", pod kierunkiem dr hab. Józefa Mareckiego prof. PAT, seminarium naukowe z Nauk Pomocniczych Historii na Papieskiej Akademii Teologicznej

2004 – Zatrudnienie na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

2001 – Członkostwo w Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego

2000 – Licencjat (kanoniczny) pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Samka, seminarium naukowe z Historii Sztuki Sakralnej w Polsce PAT


1998 – magisterium pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Samka, seminarium naukowe z Historii Sztuki Sakralnej w Polsce PAT

 
© 2021 lucynarotter.com.pl | Tworzenie stron internetowych